Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Asmens duomenų tvarkytojas (toliau „Tarpininkas“) - UAB „Baltic commerce“, įmonės kodas 302618347, registracijos buveinės adresas Algirdo g. 53, Vilnius, LT-03216, kontaktinis tel. nr. +370 633 42244. Tarpininko valdomos elektroninės parduotuvės internetinis adresas www.dovanusala.lt.

1.2. Toliau pateikiamos privatumo politikos ir asmens duomenų taisyklių tikslas (toliau - „Taisyklės“) - reglamentuoti ir aiškiai apibrėžti asmens duomenų kaupimą, tvarkymą ir laikymą pas Tarpininką.

1.3. Taisyklių paskirtis - numatyti pagrindines asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo taisykles, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo technines ir organizacines priemones, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir kitų įstatymų bei teisės aktų, nustatančių asmens duomenų apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

1.4. Šių Taisyklių privalo laikytis Tarpininko įmonėje dirbantys darbuotojai, kurie tvarko Tarpininko įgytus asmens duomenis arba sužino asmens duomenis, vykdydami tam tikras darbines funkcijas.

1.5. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šiomis Taisyklėmis ir jas perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

2.1. Tarpininkas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

2.1.1. Tarpininko valdomos elektroninės parduotuvės www.dovanusala.lt lankytojų registravimas internetiniame puslapyje ir užsiregistravusių lankytojų prisijungimo identifikacija, siekiant suteikti galimybę elektroninės parduotuvės lankytojams internetu įsigyti Dovanų kuponus.

2.1.2. Klientų aptarnavimo tikslais, siekiant suteikti galimybę elektroninės parduotuvės lankytojams internetu įsigyti Dovanų kuponus bei registravimo ir identifikavimo tikslais.

2.1.3. Nuolaidų suteikimo ir neteisėtos nuolaidos įgijimo prevencijos tikslais.

2.1.4. Tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant pasiūlyti Tarpininko klientams bei internetinės parduotuvės lankytojams ar juos informuoti apie Tarpininko (vieno ar kartu su savo partneriais) teikiamas paslaugas, skelbiamas akcijas ir nuolaidas, sveikinti Tarpininko bei jo interneto puslapio lankytojus ir klientus valstybinių ir asmeninių tiek Tarpininko, tiek kliento švenčių progomis.

2.1.5. Klientų lojalumo programų plėtros tikslais, siekiant pasiūlyti Tarpininko elektroninės parduotuvės lankytojams ir klientams galimybę dalyvauti organizuojamose loterijose, akcijose ir žaidimuose, siekiant pateikti nuolatiniams lankytojams/klientams specialius pasiūlymus bei suteikti papildomas nuolaidas.

2.1.6. Klientų aptarnavimo tikslais, siekiant suteikti galimybę įsigyti Dovanų kuponus iš partnerių, kurie juos platina bendradarbiavimo sutarčių pagrindu.

2.2. Asmens duomenis Tarpininkas renka tik teisės aktų ir šių Taisyklių nustatyta tvarka. Tarpininkas tik gavęs išankstinį asmens duomenų subjekto sutikimą, tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros ir tikslais.

2.3. Tvarkant asmens duomenis, darbuotojai dirbantys Tarpininko įmonėje, laikosi šiame skyriuje nurodytų principų ir sąlygų.

3. Asmens duomenų šaltiniai

3.1. Tarpininkas asmens duomenis renka iš šių šaltinių:

3.1.1. Asmens duomenys, kurie yra nurodomi šių Taisyklių 2.1.1 punkte yra gaunami tiesiogiai iš asmens duomenų subjekto, kai asmuo registruojasi Tarpininko elektroninėje parduotuvėje ir susikuria individualią vartotojo paskyrą.

3.1.2. Asmens duomenys, kurie yra nurodomi šių Taisyklių 2.1.2. punkte yra gaunami tiesiogiai iš asmens duomenų subjekto, kai asmuo atlieka pirkimą Tarpininko valdomoje elektroninėje parduotuvėje ir pirkdamas pateikia informaciją ir sutinką su jos tolimesniu naudojimu.

3.1.3 Asmens duomenys, kurie yra nurodomi šių Taisyklių 2.1.6 punkte yra gaunami iš dovanų kuponų platintojų, platinančių Tarpininko dovanų kuponus bendradarbiavimo sutarčių pagrindu, kai duomenų subjektas atvyksta pas partnerį įsigyti dovanų kupono.

3.1.4. Asmens duomenys, kurie yra nurodomi šių Taisyklių 2.1.3., 2.1.4. ir 2.1.5. punkte yra gaunami tiesiogiai iš asmens duomenų subjekto, asmeniui atliekant pirkimą Tarpininko valdomoje elektroninėje parduotuvėje, registruojantis ir įvedant atitinkamą informaciją Tarpininko interneto puslapyje arba bet kuriuo kitu būdu susisiekus su Tarpininku ir pateikiant atitinkamą informaciją Tarpininko paslaugos gavimo metu.

3.1.5. Tarpininkas turi teisę gauti asmens duomenis iš kitų asmens duomenų teikėjų (įskaitant asmens duomenų gavimą iš atitinkamų įmonių pagal sudarytas asmens duomenų teikimo sutartis), laikydamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

3.2. Tarpininkas nekaupia ir netvarko perteklinių asmens duomenų, taip pat tvarkant asmens duomenis yra laikomasi tikslingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principų.

3.3. Tarpininkas šių Taisyklių 2.1.1. ir 2.1.2., 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5. ir 2.1.6. punktuose nurodytais tikslais renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir IP adresas. Taip pat gali kaupti gyvenamosios vietos adreso informaciją, pagal kuriuos klientui gali būti suteikiamos nuolaidos.

3.4. Tarpininkas papildomai gali rinkti ir tvarkyti šiuos asmeninius duomenis: telefono numeris, elektroninis paštas, adresas, vardas, pirkimo istorija ir pomėgiai.

3.5. Tarpininkas, taip pat gali tvarkyti ir kitus asmens duomenis, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

3.6. Elektronine parduotuve gali naudotis tik vyresni nei 16 metų amžiaus asmenys. Jaunesni nei 16 metų asmenys neturėtų savo asmens duomenų pateikti be tėvų ar globėjų sutikimo. Tėvai ar globėjai, gavę informacijos, kad jų nepilnametis vaikas, jaunesnis nei 16 metų naudojasi Tarpininko valdoma elektronine parduotuve, tačiau tėvai ar globėjai su tuo nesutinka, jie gali pateikti užklausą el. paštu info@dovanusala.lt ir visi susiję duomenys bus pašalinti.

4. Asmens duomenų tvarkymas, saugojimas ir terminai

4.1. Asmens duomenis Tarpininkas tvarko tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Asmens duomenis Tarpininkas tvarko, kai juos būtina tvarkyti dėl teisėto intereso, siekiamo Tarpininko ar trečiojo asmens, kuriam teisėtai yra teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai atitinkamais atvejais nėra svarbesni.

4.2. Tvarkydamas asmens duomenis Tarpininkas laikosi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir šių taisyklių ir vidaus teisės aktų. Klientas turintis pagrindą manyti, kad jo asmeniniai duomenys yra tvarkomi neteisingai, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4.3. Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir gali būti atnaujinami, jei tai reikalinga asmens duomenų tvarkymui. Asmens duomenys atnaujinami ir tikslinami duomenų subjektui pranešus apie pasikeitimą el. paštu ar telefonu. Registruoti vartotojai gali keisti asmens duomenis savo vartotojo paskyroje.

4.4. Asmens duomenys yra saugomi taip, kad būtų galima identifikuoti subjekto tapatybę, kai tai yra būtina tiems tikslams, kuriems duomenys buvo renkami ir tvarkomi.

4.5. Asmens duomenis Tarpininko įmonėje valdo tik tie darbuotojai, kuriems duomenys būtini darbo funkcijų atlikimui:

4.5.1. Asmenys, atsakingi už marketingo veiksmus.

4.5.2. Asmenys, atsakingi už tiesioginį bendravimą su klientais.

4.5.3. Asmenys, atsakingi už informacinių technologijų palaikymą.

4.5.4. Asmenys, atsakingi už konfliktų valdymą ir klientų ar puslapio lankytojų pareikštų pretenzijų nagrinėjimą.

4.6. Tarpininko įgalioti asmenys ir vadovas užtikrina pagrindinių duomenų apsaugos principų laikymąsi. Esant poreikiui, šie asmenys imasi atitinkamų priemonių, tokių kaip įsakymai ir rekomendacijos, tam kad užtikrintų darbuotojų, kurie tvarko asmens duomenis, asmens duomenų valdytojui galiojančių prievolių laikymąsi.

4.7. Duomenų subjektams yra užtikrinama teisė žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su saugomais asmens duomenimis, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir įgyvendinti kitas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 ir kituose teisės aktuose numatytas teises.

4.8. Tarpininkas, kaip asmens duomenų valdytojas, imasi visų reikalingų priemonių, kad asmens duomenų subjektas galėtų įgyvendinti savo teises saugomų duomenų atžvilgiu. Duomenų subjektas, pateikęs prašymą ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą, turi teisę susipažinti su jo asmens duomenimis, kurie yra saugomi Tarpininko ir kaip šie duomenys yra tvarkomi. Asmens duomenys duomenų subjektui yra pateikiami ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo pateikimo dienos. Už duomenų paruošimą, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, duomenų subjektui gali būti nustatomas mokestis, atsižvelgiant į administracines prašymo patenkinimo išlaidas.

4.9. Tarpininkas užtikrina, kad visa reikalinga informacija, duomenų subjektui būtų pateikta aiškiai ir suprantamai, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

4.10 Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti ir sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Ši Duomenų subjekto teisė realizuojama Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4.11 Asmenys, pateikę neteisingus, melagingus ar klaidingus duomenis už tai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tarpininkas netikrina ir neturi pareigos savo iniciatyva tikrinti asmenų pateikiamų duomenų tikrumo ir tikslumo.

4.12. Teisės aktų numatytais atvejais Tarpininkas gali teikti tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims.

4.13 Tarpininko įmonės vadovo įsakymu yra paskirti asmenys atsakingi už Tarpininko renkamų ir saugomų duomenų tvarkymą. Asmens duomenys yra saugomi elektroninėje laikmenoje sukūrus Tarpininko klientų, valdomos elektroninės parduotuvės lankytojų ar 3.1.1-3.1.5. punktuose įgytų asmens subjektų asmens duomenų bazę.

4.14. Tarpininko duomenų bazėje asmens duomenys yra saugomi 5 metus nuo duomenų subjekto paskutinio apsilankymo Tarpininko valdomoje elektroninėje parduotuvėje, jei apsilankymo metu buvo identifikuotas klientas.

4.15. Asmens duomenys, kurie yra gauti 2.1.3 ir 2.1.6 punktuose šių Taisyklių numatyta tvarka yra saugomi 5 metus nuo duomenų pateikimo ar paskutinio duomenų atnaujinimo.

4.16. Pagrindinės duomenų gavėjų grupės - prekių pristatymo įmonės (UAB Venipak Lietuva, UAB Omniva LT, AB Lietuvos paštas ir kitos) ir buhalterinės apskaitos įmonės.

5. Asmens duomenų saugumas

5.1. Tarpininkas užtikrina tinkamų administracinių ir techninių priemonių įgyvendinimą, kurios skirtos apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėto kopijavimo, naikinimo, keitimo, viešinimo ar kitos neteisėtos veiklos, disponuojant asmens duomenimis.

5.2. Tarpininkas užtikrina, kad visi darbuotojai dirbantys su asmens duomenimis susipažintų su šiomis Taisyklėmis. Tarpininko įgalioti darbuotojai, kurie dirba su asmens duomenimis yra įpareigoti visą su asmens duomenimis susijusią informaciją laikyti konfidencialia ir slapta, išskyrus atvejus, kai galiojantys įstatymai ar teisės aktai numato atitinkamos informacijos viešumą. Konfidencialumo principas yra taikomas ir pasibaigus Tarpininko darbo santykiams su darbuotoju.

5.3. Tarpininko paskirti darbuotojai, kurie dirba su asmens duomenimis, taip pat darbuotojai, kurių kompiuteriuose yra saugomi asmens duomenys arba galima prieiga prie jų, kompiuteriuose ir prisijungimo sistemose naudoja slaptažodžius, kurie atitinka vidines įmonės slaptažodžių saugumo taisykles. Šiuose įrenginiuose apribojama prieiga prie duomenų, po tam tikro neveiklumo laiko reikalaujant pakartotinai įvesti slaptažodį.

5.4. Tarpininko elektroninė parduotuvė veikia taip, kad viešai veikiančioms interneto paieškos sistemoms būtų maksimaliai apribota prieiga prie saugomų asmens duomenų.

6. Slapukai

6.1. Tarpininkas, siekdamas suteikti visavertes elektroninės parduotuvės www.dovanusala.lt paslaugas, į internetinės svetainės lankytojo kompiuterį ar kitą naudojąmą įrenginį gali įdiegti Slapukus.

6.2. Slapukai yra naudojami lankytojo/pirkėjo, kaip ankstesnio internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie prekes, įdėtas į prekių krepšelį išsaugojimui, internetinės svetainės lankomumo statistikos kaupimui ir kita.

6.3. Socialinių tinklų slapukai skirti pateikti galimai dominančias prekes kliento/lankytojo socialinių tinklų paskyrose. Šie slapukai taip pat yra naudojami vartotojui norint pasidalinti socialinio tinklo paskyroje tam tikra preke iš elektroninės parduotuvės ar norint parodyti, kad viena ar kita prekė patinka. Navigaciniai slapukai užtikrina sklandų naršymą internetinėje svetainėje ir užtikrina prieigą prie saugių elektroninės parduotuvės sričių. Reklaminiai slapukai skirti priminti elektroninės parduotuvės lankytojams apie galimai dominančias prekes, šie slapukai leidžia matyti reklaminius skydelius kituose puslapiuose. Funkciniai slapukai gali išsaugoti prekes pirkinių krepšelyje, kad kitą kartą įėjus į puslapį, būtų galima sklandžiai tęsti apsipirkimą.

6.4. Slapukai naudojami www.dovanusala.lt elektroninėje parduotuvėje pateikti po baigiamosiomis nuostatomis esančioje lentelėje.

6.5. Tarpininko valdomos elektroninės parduotuvės vartotojai bet kuriuo metu gali peržiūrėti, kokie slapukai yra naudojami, ištrinti dalį ar visus į įrenginį įrašytus slapukus. Ištrynus slapukus tam tikros internetinės svetainės funkcijos gali būti neprieinamos. Siekiant sklandžiai naudotis visomis internetinės parduotuvės funkcijomis rekomenduojama slapukų veikimą įjungti. Duotą sutikimą slapukų naudojimui bet kuriuo metu vartotojas gali atšaukti, pakeičiant naudojamos interneto naršyklės nustatymus.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Taisyklės įsigalioja 2018 m. balandžio 17 d. Papildoma informacija gali būti pateikta pirkimo sutartyje. Tarpininkas gali savo nuožiūra keisti šią privatumo politiką, atnaujinta Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo svetainėje.